Projekt Normativna kontrola za imena korporacij v sistemu COBISS.SI

Slika1_korporacije_malaV času vzpostavljanja normativne kontrole za osebna imena leta 2003 (Seljak et al., 2004) so bili postavljeni tudi temelji za normativno kontrolo imen korporacij. Format COMARC/A je vseboval opise vseh potrebnih polj, v normativni bazi CONOR.SI pa je bilo v maski CB že moč kreirati normativne zapise za ime korporacije. Določiti je bilo treba le še pogoje za vzpostavitev povezovanja z bibliografskimi zapisi in začetno bazo normativnih zapisov.

Testiranja in analize podatkov ter priprava začetne baze zapisov

Prva testna baza za testiranje in analizo je bila pripravljena že leta 2005, s ponovno obuditvijo projekta pa je bila leta 2015 oblikovana nova testna baza, ki je zajemala imena korporacij bibliografskih zapisov za slovensko bibliografijo v obdobju 2000–2015. Novembra 2016 smo v bazo CONOR.SI programsko vpisali 13.063 normativnih zapisov za imena korporacij. Analiza je pokazala, da so programsko vpisani testni zapisi dobra osnova za redakcijo in pripravo začetne baze normativnih zapisov. Do sredine septembra 2018 so v NUK uredili približno 11.200 normativnih zapisov.

Pogoji za kreiranje in ažuriranje zapisov ter programske rešitve

Na podlagi analize zapisov testne baze in izsledkov redakcijskega postopka sta se NUK in IZUM dogovorila o pogojih za povezovanje z bibliografskimi zapisi in za kreiranje ter ažuriranje normativnih zapisov za imena korporacij. Ti so naslednji:

 • Nove normativne zapise za imena korporacij lahko kreirajo le tisti katalogizatorji, ki imajo opravljeno dodatno izobraževanje. Preostali katalogizatorji ne morejo kreirati normativnih zapisov za imena korporacij, kar je razlika s postopkom kreiranja normativnih zapisov za osebno ime, kjer lahko katalogizatorji brez dodatnih pooblastil kreirajo kratke normativne zapise (Preglednica 1).
 • Katalogizatorjem, ki imajo opravljeno dodatno izobraževanje za kreiranje in redakcijo normativnih zapisov za imena korporacij, smo določili novo pooblastilo CAT_NEWCB.

Preglednica 1: Normativni zapisi za osebna imena in imena korporacij – primerjava postopkov

Osebna imena Imena korporacij
Obvezno povezovanje z bibl. zapisom DA NE
Kratki normativni zapis (KNZ) DA NE
Pooblastilo za kreiranje KNZ DVKA /
Pooblastilo za kreiranje/urejanje polnega normativnega zapisa CAT_NEWPN CAT_NEWCB
Dnevna sinhronizacija s COBIB.SI + lokalnimi bazami (pogojno) DA DA
Metoda Zapis / Priredi v nov zapis NE DA
Dodajanje variantnih točk dostopa v bibliografski zapis Programsko prek podpolja 3 iz normativnega zapisa (Pogojno) programsko prek podpolja 3 iz normativnega zapisa ALI v polje 916 bibliografskega zapisa
 • Povezovanje bibliografskih zapisov z normativnimi zapisi za imena korporacij se izvaja prek podpolja 71X3 na podoben način kot pri osebnih imenih (Slika 1, gl. 1. polje 712).
 • Če v normativni bazi še ne bo normativnega zapisa za ime korporacije, bodo katalogizatorji brez pooblastila CAT_NEWCB ime korporacije vnesli v polja 71X (ročni vnos) (Slika 1, gl. 2. polje 712).
 • Variantne in sorodne točke dostopa bodo lahko v normativni zapis za ime korporacije vnašali samo katalogizatorji s pooblastilom CAT_NEWCB.
 • Variantne točke dostopa za korporacije z že kreiranim normativnim zapisom bodo katalogizatorji brez pooblastila CAT_NEWCB vnašali v bibliografski zapis, in sicer v novo polje 916 (Slika 1, gl. 1. polje 712 in polje 916). Redakcijo teh podatkov bo izvajal NUK, ki bo sproti dopolnjeval normativne zapise z variantnimi oblikami imen, navedenih v poljih 916.

Slika1_korporacije

Slika 1: Primer povezave bibliografskega zapisa z normativnim zapisom za osebno ime

Druge aktivnosti in programske dopolnitve

V okviru projekta smo vzpostavili dnevno sinhronizacijo bibliografskih zapisov z normativnimi zapisi za imena korporacij. Posodobili in dopolnili pa smo tudi obsežno uporabniško dokumentacijo formata COMARC/B in COMARC/A. V priročniku COBISS3/Katalogizacija pa bodo opisane tudi nove programske dopolnitve, ki so:

 • povezovanje sorodnih točk dostopa normativnih zapisov za osebna imena z normativnimi zapisi za imena korporacij in obratno;
 • nova metoda Zapis / Priredi v nov zapis v maski CB za normativni zapis za ime korporacije;
 • dopolnitev seznama indeksov v bibliografskih in normativni bazi podatkov;
 • dopolnitev seznama programskih kontrol v bibliografskih in normativni bazi podatkov;
 • dopolnitev seznama iskalnih polj v izbirnem iskanju iskalnika normativne baze podatkov.

Slika2_korporacije

Slika 2: Predstavitev projekta, IZUM, september 2018 (fotografija AMZ)

Projekt Normativna kontrola za imena korporacij v sistemu COBISS.SI se je zaključil v predvidenem roku junija 2018 in s predstavitvami septembra 2018 (gl. prosojnice). Dopolnitev programske opreme COBISS3/Katalogizacija, ki bo zajemala tudi vzpostavitev povezovanja bibliografskih zapisov z normativnimi zapisi za imena korporacij, bo izvedena 1. oktobra 2018. V prvi polovici leta 2019 pa je načrtovan začetek izvajanja tečaja za prihodnje redaktorje normativnih zapisov za imena korporacij.

Prispevek pripravil:
Branko Kurnjek

Navedeni viri:
Seljak, M., et al. (2004): Vzpostavitev normativne kontrole v knjižničnem informacijskem sistemu COBISS.SI, Slovenija. Organizacija znanja [online], 2 (9), str. 37-46. Dostopno na: http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_2/html/clanek_01.html [24. 9. 2018].