Portal slovenskih splošnih knjižnic

Konec novembra 2020 je portal Knjižnice.si praznoval svoje prvo leto obstoja. Zamisel o skupnem portalu slovenskih splošnih knjižnic je nastala v timu[1] osrednjih območnih knjižnic, svoje poslanstvo pa portal uresničuje s promoviranjem dejavnosti splošnih knjižnic in posredovanjem informacij o delovanju slovenskega splošnega knjižničarstva najširši domači javnosti. V letu 2021 bodo vsebine na portalu prevedene še v angleščino in tako dostopne tudi širši tuji javnosti.

Začetki portala

Sodobne slovenske splošne knjižnice že dolgo niso več samo tradicionalne izposojevalnice knjig. S svojimi storitvami predstavljajo lokalna kulturna, informacijska in izobraževalna središča ter pomembna socialna stičišča. Dejavnosti knjižnic so v javnosti velikokrat obravnavane samoumevno, pomešane med preostalo ponudbo različnih storitev.

Leta 2018 je ob finančni podpori Ministrstva za kulturo in v okviru Združenja splošnih knjižnic začela delovati delovna skupina, ki so jo sestavljali zaposleni osrednjih območnih knjižnic iz Maribora, Celja, Kopra in Ljubljane. Delovna skupina je zasnovala in oblikovala portal Knjižnice.si, ki na enem mestu združuje vse pomembne vidike dejavnosti slovenskih splošnih knjižnic, hkrati pa podpira profesionalno delovanje in razvoj slovenskega knjižničarstva. Portal je uradno zaživel 20. novembra 2019 na prireditvi ob Dnevu splošnih knjižnic.

Slika 1: vstopna stran portala Knjižnice.si

Portal Knjižnice.si (https://www.knjiznice.si) sestavljajo štirje glavni vsebinski deli:

    • Uporabniki
    • Knjižničarji
    • Sistem splošnih knjižnic in
    • Združenje splošnih knjižnic

Vsebina je organizirana tako, da je v vsakem delu prilagojena posameznemu gledišču in da uporabnik že iz poimenovanja posameznega dela ve, kje naj se loti iskanja koristnih in uporabnih informacij.

Uporabniki

Vsebine v tem prvem delu portala namenjamo uporabnikom splošnih knjižnic, tako članom kot nečlanom, tj. prebivalstvu na splošno. Vsebine vodijo uporabnike od splošnih informacij o poslovanju knjižnic, prek storitev, gradiva in mreže knjižnic do aktualnih informacij. Najobsežnejše so predstavljene Storitve, ki jih večina splošnih knjižnic izvaja za svoje uporabnike. Opisane so dejavnosti na področju bralne kulture in bralne pismenosti, informacijskega opismenjevanja, pridobivanja znanja, vključevanja ranljivih skupin prebivalstva, vloge knjižnic v lokalni skupnosti, domoznanstva in potujočih knjižnic. V razdelku Gradivo opisujemo različne načine dostopa do knjižničnega gradiva, stran pa vsebuje tudi seznam vseh e-virov, do katerih knjižnice omogočajo dostop. E-vire je mogoče izbirati po različnih kriterijih s seznama ali na zemljevidu preveriti, katere e-vire nudi posamezna knjižnica. Mreža knjižnic uporabnikom omogoča, da s čim manj truda najdejo kontaktne in druge osnovne podatke o knjižnici. Na zemljevidu je mogoče hitro najti lokacijo knjižnice, s pomočjo izbire tipa knjižnice pa tudi prikazati razporejenost knjižnic po Sloveniji. V razdelku Aktualno knjižnice za svoje uporabnike in obiskovalce objavljajo obvestila o aktualnih dogodkih, objavah, kampanjah ipd.

Slika 2: Mreža knjižnic

Knjižničarji

Z informacijami na tem mestu portala želimo predvsem domači strokovni javnosti – slovenskim knjižničarjem – čim bolj pomagati pri strokovnem delu in razvoju ter spodbujati medsebojno izmenjavo informacij. V prvem razdelku Predloge spletnih strani so na voljo brezplačne predloge dinamičnih spletnih strani, ki jih lahko knjižnice uporabijo kot vzorec za oblikovanje lastnih spletnih strani. Namenjene so predvsem manjšim knjižnicam, ki nimajo zadostnih kadrovskih in finančnih virov za razvoj in vzdrževanje lastnih spletnih strani. Razdelek Strokovni dogodki prinaša najave z osnovnimi informacijami o prihajajočih domačih in tujih dogodkih. Razdelek Razpisi vsebuje seznam povezav, na katerih lahko knjižničarji najdejo koristne informacije o razpisanih projektih in možnostih sodelovanja z drugimi institucijami pri pridobivanju javnih sredstev. V razdelku Izobraževanje opisujemo možnosti formalnega in neformalnega izobraževanja za knjižničarje. Na voljo je koledar izobraževanj z osnovnimi podatki o izvajalcu, kraju in času izobraževanja, opisani so formalni pogoji za opravljanje strokovnih knjižničarskih del ter možnosti samostojnega učenja v spletnih učilnicah. V razdelku Strokovna literatura in povezave je zbrano različno aktualno gradivo, ki je na voljo v elektronski obliki in se nanaša predvsem na splošne knjižnice. Tu najdemo povezave do nekaterih revij, zbornikov, drugih dokumentov in standardov, pa tudi povezave do koristnih virov in gradiva s preteklih dogodkov. Forum je zasnovan kot točka za izmenjavo strokovnih mnenj in je dostopen knjižničarjem po predhodni registraciji. Teme na forumu so različne, od bibliografske obdelave do informacijske tehnologije in izobraževanja pa vse do reševanja vsakodnevnih praktičnih težav pri delu. V razdelku Sodelovanje je seznam institucij, s katerimi slovenske splošne knjižnice pogosto sodelujemo.

Slika 3: Forum

Sistem splošnih knjižnic

V tem delu predstavljamo organizacijo splošnega knjižničarstva v Sloveniji. Vsebine so namenjene predvsem zainteresiranim javnostim, kot so financerji in drugi odločevalci, seveda pa tudi vsem, ki jih knjižnični sistem v Sloveniji podrobneje zanima. V razdelku Zakonodaja so na enem mestu zbrani zakoni, pravilniki in ostali predpisi s področja splošnega knjižničarstva, v razdelku Financiranje je nekaj osnovnih podatkov o financiranju splošnih knjižnic v Sloveniji, Pomembni dokumenti pa vsebujejo strateške dokumente za prihodnji razvoj. V razdelku Organiziranost predstavljamo obseg dejavnosti in povezanost splošnih knjižnic v območja ter skupne projekte, v razdelku Zagovorništvo pa so prikazana mnenja uporabnikov o delovanju in pomenu splošnih knjižnic v lokalnem okolju. Dejstva o splošnih knjižnicah je mogoče razbrati iz podatkov, ki so na voljo v razdelku Statistični podatki. Poleg primerjav s splošnimi knjižnicami v Evropi in svetu so zanimive predvsem primerjave med knjižnicami in območji v Sloveniji. Na strani Statistični podatki slovenskih knjižnic si lahko vsak obiskovalec izdela grafične ali tabelarične prikaze glede na to, kaj ga zanima. S seznama knjižnic je mogoče izbrati posamezno splošno knjižnico, knjižnična območja ali vse knjižnice. Pri statističnih podatkih je mogoče izbrati najprej kategorijo in v okviru kategorije še kazalec, med dodatnimi možnostmi pa je mogoče izbrati leto ali časovni razpon ter določiti, ali naj se podatki združijo za knjižnico, območje ali za vse knjižnice. Podatki se za primerjave med območji pokažejo tudi na zemljevidu.

Slika 4: Statistični podatki slovenskih knjižnic

Združenje splošnih knjižnic (ZSK)

Celoten portal Knjižnice.si je nastal pod okriljem Združenja splošnih knjižnic (ZSK) na osnovi stare domače strani. Ta del portala zato deluje kot prenovljena domača stran Združenja, ki jo namenjamo njegovi predstavitvi in delovanju. Predstavljamo zgodovino in sedanje delovanje ter posamezne dejavnosti ZSK: razpise in natečaje, projekte in promocijo splošnih knjižnic ter arhiv dogodkov.

Uredništvo portala

Za vsebino in razvoj portala skrbi uredniški odbor z desetimi uredniki iz osrednjih območnih knjižnic. Glavno uredništvo je v Mariborski knjižnici.

Vsebine na portalu nenehno posodabljamo in dopolnjujemo. V letu 2021 načrtujemo prevod v angleščino, da bodo informacije o slovenskem splošnem knjižničarstvu dostopne tudi tuji zainteresirani javnosti.

Spletne strani so prilagojene uporabnikom s težavami pri branju, tako da lahko pri pregledovanju vsebin na portalu izberejo različne nastavitve barvnih kombinacij pisave in ozadja pa tudi različno velikost ter obliko pisav, ki so prilagojene dislektikom.

Slika 5: Knjižnice.si, stran Vključevanje v družbo

Vabimo vas, da obiščete portal in spoznate pestro ponudbo storitev za uporabnike slovenskih splošnih knjižnic.

Prispevek pripravila: Anka Rogina, urednica portala Knjižnice.si v Mariborski knjižnici

  1. »Tim osrednjih območnih knjižnic« je uradno imenovanje za skupino 10 direktorjev in 10 koordinatorjev osrednjih območnih knjižnic.