Tehnike iskanja v CONOR.SI pri kreiranju normativnih zapisov za osebna imena avtorjev

 

Eden izmed namenov normativne baze CONOR.SI je normativna kontrola osebnih imen, s katero omogočimo večjo doslednost, da se dela, povezana z določeno osebo, razvrščajo vedno pod isto obliko imena ne glede na to, kako je prikazano ime na viru (Uporaba, 2018). Učinkovitost normativne kontrole je odvisna zlasti od kakovosti normativne baze. Med večjimi težavami so dvojniki normativnih zapisov, zato smo izvedli krajšo analizo štirih podvojenih zapisov. Na podlagi te smo katalogizatorjem pripravili povzetek tehnik iskanja v CONOR.SI, s katerimi lahko preprečimo kreiranje podvojenih zapisov.

Osnove iskanja v CONOR.SI

Osebna imena v CONOR.SI iščemo z iskalnima indeksoma PN in PH v ukaznem načinu iskanja ter z iskalnima poljema “Osebno ime” in “Norm. točka dostopa – osebno ime” v izbirnem načinu iskanja. Z iskalno predpono PN=, iskalno pripono /PN in z iskalnim poljem “Osebno ime” iščemo po osebnih imenih, ki se pojavljajo kot normativna, variantna ali sorodna točka dostopa (podpolja abcdf posameznega polja 200, 400 ali 500). Medtem pa s predpono PH= in z iskalnim poljem “Norm. točka dostopa – osebno ime” iščemo samo po osebnih imenih, ki se pojavljajo kot normativna točka dostopa (podpolja abcdf polja 200).

Iskanje s predponama PN=, PH= in iskalnima poljema “Osebno ime”, “Norm. točka dostopa – osebno ime” je frazno. Podpolja a, b, c, d in f posameznega polja 200, 400 ali 500 se indeksirajo kot ena fraza v obliki: “a, b d, c, f” (“priimek, ime rimske številke, razločevalni dodatki”). Zato moramo pri iskanju z zgoraj navedenima predponama in iskalnima poljema natančno vnesti frazo v takšni obliki, kot je navedena v indeksu (npr. PN=Novak, Aleš, 1988-). Pri nekaterih osebnih imenih so zaradi razločevanja dodani tudi letnice rojstva/smrti in drugi dodatki, kot so npr. izraz za poklic, naziv ali izobrazbo, ki enolično identificirajo osebo. Zato moramo pri iskanju s predponama PN=, PH= ter z iskalnima poljema “Osebno ime” in “Norm. točka dostopa – osebno ime” iskalni izraz obvezno krajšati z znakom za krajšanje “*” (npr. PN=Novak, Aleš*).

Iskanje s pripono /PN je besedno. Pri tem iskanju iskalnik išče po posameznih besedah, ki so kjer koli v indeksu, ne nujno skupaj kot besedna zveza ali v takem zaporedju, kot smo jih navedli v iskalni zahtevi. Rezultat iskanja so zapisi, ki vsebujejo iskane posamezne besede kjer koli v podpoljih abcdf posameznega polja 200, 400 ali 500.

Osebna imena je možno iskati tudi po ključnih besedah, tj. s predpono KW=, vendar moramo upoštevati, da pri tem iskanju iskalnik ne išče samo po poljih za točke dostopa (polja 200, 400 in 500), ampak tudi po nekaterih poljih za opombe, namenjenim uporabnikom (podpolja 300a, 330a in 340a), in po nekaterih poljih za opombe, namenjenim samo katalogizatorjem (podpolji 820a in 830a). Kadar iščemo po ključnih besedah, lahko opustimo predpono KW=. V iskalni zahtevi lahko navedemo samo iskalne pojme, ločene s presledkom. Če iščemo po več ključnih besedah hkrati, se med posameznimi pojmi programsko upošteva operator AND. Druge operatorje (OR, NOT) moramo vpisati sami. Primer takšnega iskanja je iskanje po osebnem imenu Alberto Moravia. V ukaznem načinu iskanja vpišemo besedi: alberto moravia. Rezultat iskanja sta dva zapisa, vendar je le eden od njiju zapis z osebnim imenom Alberto Moravia. Drugi zapis vsebuje drugo osebno ime, in sicer Toni Maraini. Med rezultati iskanja pa se je pojavil zato, ker sta v zapisu v podpolju 830a navedeni obe besedi: Odgovorna direktorica: Fondo Alberto Moravia. Če želimo priklicati samo zapise z iskano točko dostopa, omejimo iskanje samo na polja za točke dostopa, tako da uporabimo predpono PN=.

Pri iskanju imen lahko uporabimo tudi funkcijo pregled pojmov. Ta omogoča, da vidimo seznam iskalnih pojmov, ki so trenutno v bazi podatkov. Kadar uporabimo to funkcijo, vnesemo začetek iskalne zahteve, lahko pa pustimo polje za vnos tudi prazno.

Za razliko od iskanja v bibliografskih bazah moramo v CONOR.SI, kadar iščemo s predponama PN=, PH= ter iskalnima poljema “Osebno ime” in “Norm. točka dostopa – osebno ime” natančno vnesti črke z diakritičnimi znamenji, npr. PN=Žába, Zbyněk*. Če iščemo z zgoraj navedenima predponama in iskalnima poljema z iskalno zahtevo brez diakritičnih znamenj, tj. z osnovnimi črkami, ne bomo našli iskane točke dostopa, npr. PN=Zaba, Zbynek*. Pri iskanju imen, ki vsebujejo različna diakritična znamenja, lahko uporabimo tudi funkcijo pregled pojmov, npr. PN=primi à pregled pojmov. Tako se lahko prepričamo, da smo iskalni pojem, ki vsebuje črke z diakritičnimi znamenji, pravilno zapisali. Kadar pa želimo iskati z osnovnimi črkami (brez diakritičnih znamenj), uporabimo ukazni način iskanja s pripono /PN, npr. (Zaba Zbynek)/PN.

Prikazi primerov iskanja

Da preprečimo kreiranje podvojenih normativnih zapisov, moramo pred kreiranjem novega normativnega zapisa temeljito preveriti, ali za osebo v CONOR.SI obstaja ustrezen zapis. V nadaljevanju je na podlagi analize štirih podvojenih normativnih zapisov predstavljeno iskanje na štirih konkretnih primerih in podanih nekaj napotkov za učinkovito iskanje, s katerimi lahko preprečimo kreiranje podvojenih zapisov.

Prvi primer:
Kreiramo normativni zapis za osebo M. López Corrales. Na predlogi je navedena oblika imena z vezajem M. López-Corrales. Zapis za osebo v bazi že obstaja, vendar vsebuje normativno točko dostopa z drugo obliko imena brez vezaja M. López Corrales.

Če iščemo frazno po obliki imena iz predloge s predpono PN=, npr. PN=López-Corrales, M.*, zapisa ne najdemo, ker je v bazi zapis z obliko imena brez vezaja López Corrales, M.. Ker nismo našli ustreznega zapisa, nadaljujemo iskanje še po vseh možnih drugih oblikah imena. Lahko bi iskali po obliki imena brez vezaja s predpono PN=, npr. PN=López Corrales, M.*, vendar se raje odločimo za besedno iskanje s pripono /PN. Morebitne druge oblike imena lahko prikličemo z besednim iskanjem (/PN) po posameznih besedah iz imena, npr. (López Corrales)/PN. Ker je iskanje s pripono /PN besedno, ki išče po posameznih besedah kjer koli v indeksu, najdemo normativni zapis z obliko imena brez vezaja M. López Corrales.

Drugi primer:
Kreiramo normativni zapis za osebo Valerija Vrček Habazin. Na predlogi je navedena oblika imena z dvojnim priimkom Valerija Vrček Habazin. Zapis za osebo v bazi že obstaja, vendar vsebuje normativno točko dostopa z drugo obliko imena z enim priimkom Valerija Vrček.

Če iščemo frazno po obliki imena iz predloge s predpono PN, npr. PN=Vrček Habazin, Valerija*, zapisa ne najdemo, ker je v bazi zapis z obliko imena z enim priimkom Vrček, Valerija. Ker nismo dobili ustreznega rezultata, iskanje nadaljujemo tako, da iščemo še po vseh možnih drugih oblikah imena. Lahko bi iskali po drugih oblikah imena s predpono PN=, npr. PN=Vrček-Habazin, Valerija* ali PN=Habazin Vrček, Valerija* itd., vendar raje poskusimo z besednim iskanjem s pripono /PN, npr. (Valerija Vrček Habazin)/PN. Zapisa ne najdemo, ker je v bazi zapis z obliko imena z enim priimkom Valerija Vrček. Morebitne druge oblike imena lahko prikličemo z besednim iskanjem (/PN) po posameznih besedah iz imena, zato predvsem pri dvojnih priimkih naredimo še poizvedbo po različnih kombinacijah posameznih delov imena. Če iščemo s kombinacijo imena in prvega priimka, npr. (Valerija Habazin)/PN, zapisa ne najdemo. Rezultat dobimo, če iščemo s kombinacijo imena in drugega priimka, npr. (Valerija Vrček)/PN (Slika 1).

Primer iskanja s pripono PN
Slika 1: Primer iskanja s pripono PN

Tretji primer:
Kreiramo normativni zapis za osebo Mia Von Euler. Na predlogi je navedena izpisana oblika imena Mia Von Euler. Zapis za osebo v bazi že obstaja, vendar vsebuje normativno točko dostopa s skrajšano obliko imena M. Von Euler.

Če iščemo frazno po obliki imena iz predloge s predpono PN=, npr. PN=Von Euler, Mia*, zapisa ne najdemo, ker je v bazi zapis s skrajšano obliko imena. Pri iskanju s predpono PN= lahko uporabimo tudi funkcijo pregled pojmov, npr. PN=Von Euler, M à pregled pojmov (Slika 2). Odpre se okno s seznamom iskalnih pojmov, v katerem je iskana točka dostopa s skrajšano obliko imena Von Euler, M.

Slika 2: Primer iskanja s funkcijo pregled pojmov
Slika 2: Primer iskanja s funkcijo pregled pojmov

Četrti primer:
Kreiramo normativni zapis za osebo Sabine Azéma. Na predlogi je navedena oblika imena z osnovno črko brez diakritičnega znamenja v priimku Sabine Azema. Zapis za osebo v bazi že obstaja, vendar je za normativno točko dostopa izbrana oblika imena, ki vsebuje črko z diakritičnim znamenjem v priimku Sabine Azéma. Če iščemo frazno po obliki imena iz predloge s predpono PN=, npr. PN=Azema, Sabine*, zapisa ne najdemo, ker je v bazi zapis z obliko imena z diakritičnim znamenjem v priimku Azéma, Sabine. Ustrezen zapis bomo našli le, če iščemo besedno s pripono /PN, npr. (Sabine Azema)/PN

Priporočila katalogizatorjem

Preden začnemo kreirati nov normativni zapis, moramo temeljito preveriti, ali zapis za osebo že obstaja v bazi. Poleg iskanja po obliki imena, ki je navedena na predlogi, iščemo tudi po vseh možnih drugih oblikah imena. Priporočamo, da pri iskanju:

  • s predponama PN=, PH= ter z iskalnima poljema “Osebno ime” in “Norm. točka dostopa – osebno ime” iskalni izraz vedno krajšamo z znakom za krajšanje”*”;
  • s predponama PN=, PH= ter z iskalnima poljema “Osebno ime” in “Norm. točka dostopa – osebno ime” uporabimo tudi funkcijo pregled pojmov za priklic morebitnih drugih oblik imena, ki obstajajo v bazi (npr. skrajšane oblike imena);
  • imen, ki v bazi vsebujejo črke z diakritičnimi znamenji, v iskalni zahtevi s predponama PN=, PH= ter z iskalnima poljema “Osebno ime” in “Norm. točka dostopa – osebno ime” natančno vnesemo diakritična znamenja;
  • obvezno uporabimo tudi besedno iskanje (/PN ali iskanje po ključnih besedah), s katerim lahko po posameznih besedah iz imena ali po različnih kombinacijah posameznih delov imena, npr. pri dvojnih priimkih, prikličemo morebitne druge oblike imena. Poleg tega lahko samo s tem iskanjem prikličemo oblike imena, ki v bazi vsebujejo črke z diakritičnimi znamenji, tako da oblikujemo iskalno zahtevo brez vpisanih diakritičnih znamenj – samo z osnovnimi črkami.

Prispevek sestavila:
mag. Jelka Kos

Viri:
Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – ažuriranje CONOR (2018): prosojnice tečaja. Maribor: IZUM. Pridobljeno 4. 6. 2018 s spletne strani: http://home.izum.si/IZUM/program_izobrazevanja/Prosojnice/T63.pdf