Bolgarske knjižnice v sistemu COBISS

V okviru konference Education, Research & Development je Rumyana Petrova (Nacionalna biblioteka »Sv. Sv. Kiril i Metodij« v Bolgariji) skupaj z Davorjem Bračkom (IZUM) predstavila članek Bulgarian libraries as a part of library information system network COBISS.net, ki govori o uporabi sistema COBISS v bolgarskih knjižnicah (COBISS.BG) in prednostih, ki jih prinaša članstvo v mreži knjižnično-informacijskih sistemov COBISS.net.

A picture containing text Description automatically generated

International Scientific Events vsako leto v Bolgariji organizira šest znanstvenih konferenc z različno tematiko, katerih prispevki so objavljeni v International Scientific Publications. Letos so med 16. in 28. avgustom 2021 izvedli konference o kmetijstvu in hrani (Agriculture & Food), ekologiji in varnosti (Ecology & Safety), materialih, metodah in tehnologiji (Materials, Methods & Technologies), gospodarstvu in poslu (Economy & Business), jeziku, posamezniku in družbi (Language, Individual & Society in izobraževanju, raziskavah in razvoju (Education, Research & Development).

Konferenca je potekala v živo v mestu Burgas, ki leži na obali Črnega morja (Flora Expo Center). Udeleženci konference, ki prispevkov niso predstavljali v živo, so organizatorjem posredovali posnetke svojih predstavitev. Na takšen način je Rumyana Petrova z videovsebino Bulgarian libraries as a part of library information system network COBISS.net predstavila uporabo sistema COBISS v bolgarskih knjižnicah (COBISS.BG) in prednosti, ki jih imajo kot člani mreže knjižnično informacijskih sistemov COBISS.net.

V sistem COBISS.BG sta trenutno vključeni le dve knjižnici: Nacionalna biblioteka Sv. Sv. Kiril i Metodij Sofija (v nadaljevanju NBKM) in Znanstveno-tehnična in pedagoška knjižnica v okviru Nacionalnega centra za informacije in dokumentacijo (v nadaljevanju NACID).

Slika 1: Bolgarske knjižničarke na strokovnem srečanju

V Bolgariji knjižnica NBKM izvaja vlogo Nacionalnega centra COBISS (v nadaljevanju NCC), katerega naloge so:

  • načrtovanje in usklajevanje aktivnosti v zvezi s povezovanjem knjižnic v sistem COBISS,
  • zagotavljanje računalniških zmogljivosti za delovanje sistema in centralnih servisov,
  • zagotavljanje programske opreme COBISS in uporabniške dokumentacije za vzajemno katalogizacijo, lokalno knjižnično poslovanje in druge servise,
  • upravljanje z vzajemno bazo podatkov COBIB,
  • organiziranje izobraževanja in strokovna pomoč knjižnicam ter drugim uporabnikom programske opreme in servisov COBISS,
  • ugotavljanje usposobljenosti strokovnih delavcev knjižnic za sodelovanje v vzajemni katalogizaciji,
  • strokovna pomoč knjižnicam pri konverziji in prenosu podatkov iz drugih sistemov.

Od uvedbe sistema COBISS leta 2010 je dolgoročni cilj knjižnice NBKM in zlasti NCC vključitev novih knjižnic. Na žalost dosedanja prizadevanja NCC niso bila uspešna, predvsem zaradi pomanjkanja pričakovanih finančnih sredstev.

Izobraževanje in usposabljanje knjižničarjev poteka po pričakovanih načrtih že od same uvedbe sistema COBISS v Bolgariji. Na podlagi prizadevanj NCC je bilo doslej za vzajemno katalogizacijo usposobljenih več kot 80 knjižničarjev (75 iz NBKM in 5 iz knjižnice NACID). Leta 2019 sta potekala dva tečaja iz rednega programa usposabljanja COBISS (Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj in Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj), ki se ju je udeležilo 24 knjižničarjev, od katerih jih je 10 pridobilo pooblastilo za vzajemno katalogizacijo.

Leta 2020 so bolgarske knjižnice v vzajemno bibliografsko-kataložno bazo podatkov COBIB.BG prispevale 24.706 zapisov. Trenutno je v bolgarskem COBIB-u 1.092.177 zapisov, v celotni mreži COBISS.net pa že 45 milijonov zapisov. Programska oprema COBISS mora na najbolj enoten in učinkovit način zagotoviti najboljšo uporabniško izkušnjo čim širšemu krogu uporabnikov (članom knjižnice, raziskovalcem in knjižničarjem).

Rumyana Petrova je poudarila, kako pomembna sta kakovost bibliografskih zapisov in vzajemna katalogizacija. Pri obdelavi bibliografskega vira je namreč kreiran samo en bibliografski zapis, ki je na voljo vsem preostalim udeležencem v mreži COBISS.net prek vzajemno bibliografsko-kataložne baze podatkov COBIB. Zato je kakovost bibliografskih zapisov v sistemu COBISS izjemnega pomena, zanjo pa so odgovorni ustrezno usposobljeni katalogizatorji, ki morajo pridobiti dovoljenje za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS, če želijo sodelovati v sistemu vzajemne katalogizacije.

Konec leta 2017 je sodobna aplikacija COBISS+ nadomestila COBISS/OPAC, spletno aplikacijo, ki je svojim uporabnikom služila več kot dve desetletji. V Bolgariji je aplikacija COBISS+ nadomestila COBISS/OPAC septembra 2019. V letu 2020 je bilo tako v bolgarski nacionalni knjižnici prek COBISS+ izvedenih 272.419 uporabniških iskanj, prikazanih je bilo 344.459 zapisov in izvedenih 3.685 rezervacij s storitvijo Moja knjižnica.

Novi uporabniški vmesnik COBISS+ ponuja uporabnikom nove funkcije. Omogoča iskanje in rezervacijo gradiva v vzajemnem katalogu bolgarskih knjižnic in v katalogih posameznih knjižnic, pa tudi iskanje v mreži COBISS.net. Glede na statistične podatke člani bolgarskih knjižnic najpogosteje uporabljajo:

  • možnost podpore osebnih nastavitev vmesnika in trajno shranjevanje v okviru profila Moj COBISS (npr. shranjevanje uporabljenih poizvedb ter bibliografskih zapisov itd.),
  • možnosti prijave z različnimi podatki za prijavo (npr. s podatki za prijavo računa Google+),
  • možnost povezave storitev Moja knjižnica s storitvami profila Moj COBISS,
  • možnost istočasnega iskanja v več knjižnicah.

Po vključitvi segmenta COBISS/Izposoja v NBKM in uvedbe storitve Moja knjižnica se je leta 2017 zelo povečalo število novih članov (predvsem na račun študentov in učencev, ki uporabljajo sistem COBISS).

Slika 2: Članstvo v NBKM se povečuje

 

V Bolgariji je tako kot v vseh državah, ki so vključene v mrežo COBISS.net, na voljo tudi mCOBISS, mobilna različica COBISS+, ki je bila razvita v skladu s sodobnimi trendi in temeljí na sodobnih tehnologijah. Zaradi enostavnosti uporabe in privlačnosti mCOBISS-a lahko COBISS uporabljajo tudi manj usposobljeni uporabniki. Poleg tega imajo ljudje s posebnimi potrebami (zlasti z motoričnimi težavami) na voljo popolnoma nove možnosti uporabe knjižničnih storitev, kar lahko izboljša njihovo kakovost življenja.

Obe knjižnici, ki sta v Bolgariji vključeni v sistem COBISS, poleg segmenta COBISS/Katalogizacija uporabljata še segmente COBISS/Nabava, COBISS/Zaloga in COBISS/Izpisi; samo nacionalna knjižnica pa uporablja tudi segment COBISS/Izposoja. Segmenta COBISS/Medknjižnična izposoja v Bolgariji ne uporabljajo. Enotnost vnosa lokalnih podatkov dosežejo z upoštevanjem formata COMARC/H.

Rumyana Petrova je izpostavila pomen IZUM-a, ki mu je UNESCO leta 2011 podelil status centra II. kategorije, na področju informatizacije knjižnic in zasnove informacijskih sistemov za spremljanje rezultatov raziskovalne dejavnosti v regiji. Poudarila je pomen skladnosti sistema COBISS z nacionalnimi smernicami in smernicami EU.

IZUM knjižnicam v mreži COBISS.net zagotavlja:

  • preizkušene organizacijske rešitve in programsko opremo COBISS za avtomatizacijo knjižničnega poslovanja z vzajemno katalogizacijo v mreži COBISS.net ter dostop do svetovnega kataloga WorldCat (OCLC),
  • preizkušeno metodologijo in programsko opremo za vodenje bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS ter aplikacije za vzpostavitev nacionalnega informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti (SICRIS, E-CRIS) in evalvacijo rezultatov raziskovalne dejavnosti,
  • različne izobraževalne programe za knjižničarje in informatike, organizacijo specializiranih delavnic in mednarodnih konferenc COBISS,
  • strežniške zmogljivosti za aplikacije in servise COBISS, SICRIS in E-CRIS,
  • pomoč pri pridobivanju virov financiranja razvojnih aktivnosti (mednarodno razvojno sodelovanje).

V zaključnem delu prispevka je Rumyana Petrova povzela, da storitve sistema COBISS ne izpolnjujejo le obstoječih potreb, ciljev in navad uporabnikov, ampak spodbujajo tudi uporabo novih, inovativnih rešitev, hkrati pa zagotavljajo dobro uporabniško izkušnjo.

Prispevek pripravila: Renata Habjanič