S COBISS-om v prihodnost

Šolske knjižnice na poti v sistem COBISS

Z vključitvijo in sodelovanjem v sistemu COBISS stopajo šolske knjižnice v prihodnost. Sistem COBISS omogoča tako šolajoči mladini kot njihovim staršem dostop do enotnega informacijskega sistema slovenskih knjižnic, kar jim lajša sodelovanje ter zagotavlja transparentnost pri iskanju literature in informacij na vseh nivojih izobraževanja. Pridobijo vsi, šolajoča mladina, njihovi starši in šolski knjižničarji. Slednji z izobraževanjem in izgradnjo kataloga v sistemu COBISS prispevajo k boljši informacijski pismenosti celotne družbe. Učenci pa se skozi dejansko uporabo sistema COBISS postopoma seznanjajo z enim od ključnih nacionalnih informacijskih virov in orodij, ki ga bodo uporabljali pri nadaljnjem izobraževanju ter bodočem študijskem in raziskovalnem delu.

Sodelovanje v sistemu COBISS šolskim knjižnicam prinaša naslednje:

  • možnost prevzemanja bibliografskih zapisov iz vzajemne baze podatkov COBIB.SI v lokalno bazo podatkov knjižnice,
  • avtomatizacijo lokalnih funkcij knjižnice (nabava, serijske publikacije, zaloga, izposoja, medknjižnična izposoja),

 • skladnost z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP),
 • visoko odzivno in stabilno strežniško infrastrukturo ter storitve vzdrževanja operativnosti aplikacij,
 • pomoč in svetovanje po e-pošti, telefonu ali referenčnem servisu vsak delovni dan od 7.30 do 20.00 ter v soboto od 7.30 do 13.00,
 • zastopanost knjižnice v omrežni spletni aplikaciji COBISS+,
 • sodelovanje in uporaba spletne aplikacije Najbolj brane knjige, ki omogoča izdelavo seznamov najpogosteje izposojenega gradiva v določenem obdobju (na osnovi podatkov o izposoji v tistih knjižnicah, ki imajo avtomatizirano izposojo),
 • možnost aktivnega sodelovanja v sistemu vzajemne katalogizacije,
 • sodelovanje in uporaba spletnega portala Biblos, ki uporabnikom in članom sistema COBISS omogoča izposojo elektronskih knjig iz elektronske knjižnice Biblos,
 • sodelovanje in uporaba spletne aplikacije Knjižnično nadomestilo, ki omogoča izdelavo seznamov – statistik izposoj knjižničnega gradiva po avtorjih, ki so kandidati za denarno knjižnično nadomestilo na podlagi števila izposoj njihovih del v knjižnicah (v skladu s kriteriji, ki jih določi pristojni državni organ).

Uporabnikom šolske knjižnice, ki je vključena v sistem COBISS, je tako že na samem začetku njihovega izobraževanja dana možnost:

 • pregleda lokalne baze podatkov domače knjižnice ter dostop do podatka, ali je izbrana knjiga prosta,
 • rezervacije knjig in drugih vrst gradiva v domači šolski knjižnici in informacije o razpoložljivosti iskanega gradiva v ostalih knjižnicah, vključenih v sistem COBISS,
 • dostopa in pregledovanja lokalnih baz podatkov katere koli knjižnice, ki je del sistema COBISS,
 • uporabo mobilne aplikacije mCOBISS in uporabo servisa Moja knjižnica, kar končnim uporabnikom omogoča prikaz stanja izposoje gradiva, obveščanje o roku poteka izposoje, podaljšanje, rezervacije in naročanje gradiva ter druge storitve.

Knjižnice kot nepogrešljiva središča znanja svoje vloge v času vsesplošne informatizacije in digitalizacije ne morejo opravljati, če njihovo delovanje ni podprto s sodobno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Sistem COBISS se je v preteklih letih, tako doma kot v tujini, uveljavil kot informacijski sistem, ki temelji na organizacijskem modelu povezovanja knjižnic v nacionalni informacijski sistem z vzajemno katalogizacijo, vzajemno bibliografsko-kataložno bazo in lokalnimi bazami sodelujočih knjižnic ter številnimi drugimi funkcijami. Do danes smo sistem COBISS razvili v mednarodni knjižnični informacijski sistem, ki vključuje 1095 knjižnic, od tega 730 slovenskih in 365 knjižnic iz tujine.

V IZUM-u pri razvoju sistema COBISS sledimo tudi izvrševanju načel manifesta IFLA/UNESCO o šolskih knjižnicah in tako med ostalimi, šolajoči populaciji skozi celoten sistem izobraževanja zagotavljamo poenoten knjižnično-informacijski sistem. Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A), ki je stopil v veljavo konec leta 2015, bodo do konca leta 2018 v sistem COBISS, kot pomemben partner v lokalni, regionalni in nacionalni knjižnični in informacijskih mreži, vključene tudi vse šolske knjižnice.

Izobraževanje šolskih knjižničarjev za delo v sistemu COBISS poteka v obdobju od 2016 do 2018 natančneje od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

Več o operativni izvedbi prehoda, izobraževanju in priporočeni računalniški opremi ter formalnih vidikih, povezanih s projektom vključevanja šolskih knjižnic, je na voljo na spletnih straneh COBISS na spletnem naslovu http://home.izum.si/cobiss/solske_knjiznice/.

O izkušnjah v šolskih knjižnicah tudi na Youtube kanalu COBISS:

Prispevek pripravila: Romana Muhvič Šumandl