Spremljanje prirasta bibliografskih zapisov v COBIB.SI

Pred leti se je pri organizaciji aktivnosti in analiz podatkov porodilo vprašanje, ali obstajajo posebne značilnosti oziroma trendi pri prirastu zapisov v bazo COBIB. V iskanju odgovora »Koliko zapisov dnevno kreirajo slovenski knjižničarji v vzajemni bazi?« smo začeli z zanimanjem spremljati dnevni prirast bibliografskih zapisov ter najbolj produktivne dneve v mesecu in najbolj produktivne mesece v letu. Povzetek analiz, ki sledi, se nanaša na število prirasta bibliografskih zapisov, ki so jih kreirali katalogizatorji.

Podatke zbiramo od leta 2014 dalje in so običajno zbrani na prvi delovni dan v mesecu, za pretekli mesec, vključeni so vsi dnevi leta. Po številu kreiranih zapisov je že viden trend gibanja prirasta v letu in čez vsa leta, z nekaj odstopanji (Slika 1).

Dornik_Slika1

Slika 1: Trend prirasta COBIB.SI 2014–2016 (prikaz v odstotkih) (vir: Dornik, 2017)

V analizah smo ugotovili, da katalogizatorji največ zapisov prispevajo v sredini delovnega tedna. V letu 2014 je bil torek najbolj produktiven dan glede na letni prirast števila kreiranih bibliografskih zapisov (20,6 %), sledil pa mu je ponedeljek (20,2 %). Tudi v letu 2015 je bilo največ bibliografskih zapisov (skupno) kreiranih v torek (21,1 %) in takoj za njim v sredo (21 %). V letu 2016 po dnevu vodi sreda (20,9 %), takoj za njo pa je torek (20,7 %) (Dornik, 2015; 2016; 2017). Če si dovolimo posploševanje, bi lahko zaključili, da naši podatki kažejo podobni trend delovne aktivnosti, kot izpostavljajo tudi v prispevku Organizacija tedna: petek – slab začetek, dolg ponedeljek in produktivna sreda (Rožman, 2015).

Zanimivo je, da je v letu 2014 vsak dan zabeležen prirast gradiva oziroma na novo kreiran bibliografski zapis. V letu 2015 so bili trije dnevi, ko v COBIB.SI ni bilo dodanega nobenega novega bibliografskega zapisa (dva dneva so bili strežniki zaradi selitve na novo lokacijo nedostopni); v letu 2016 pa ne beležimo prirasta le na dva dela prosta dneva.

Leto 2016 je postreglo z mejnikom, in sicer kreiranih več kot 1.000 zapisov na dan. Štiri dneve v 2016 beležimo preseganje tega mejnika, za kar gre zasluga predvsem vnosu zapisov za zaključna dela, saj se je 30. septembra 2016 zaključilo obdobje, do katerega je bilo še možno zaključiti izobraževanje po predbolonjskih študijskih programih.

Po številu letnega prirasta bibliografskih zapisov po mesecih so v letu 2014 vodilni trije meseci: januar, oktober, december; v letu 2015 si sledijo: november, oktober in januar; v letu 2016 pa: november, oktober, december (Slika 2). Vsem trem opazovanim letom je skupno in pričakovano, da je v mesecu avgustu najmanjši mesečni prirast bibliografskih zapisov na letni ravni.

Dornik_Slika2

Slika 2: Prirast COBIB.SI (2014–2016)

Dosedanje analize so se nanašale le na število novih zapisov, ki jih v bazo prispevajo katalogizatorji, ne pa na ravni prirasta glede na vrsto gradiva. Zato smo v analizo v letu 2017, ki je še v pripravi, vključili še ta kazalnik. Kot zanimivost: podatki o vrsti gradiva (na dan 31. 12. 2017) kažejo, da je bilo v letu 2017 v bazi COBIB.SI vključenih 50,5 % bibliografskih zapisov za monografske publikacije, 38,8 % zapisov za sestavne dele, zapisi za izvedena dela predstavljajo 7,4 %, zapisi za serijske publikacije 3 %, 0,2 % je zbirnih zapisov ter 0,1 % zapisov za integrirne vire.

Prispevek pripravila: dr. Ema Dornik

Literatura:

DORNIK, E., 2015. COBIB.SI: prirast bibliografskih zapisov v letu 2014. Organizacija znanja [online], 20(1), pp. 21–26. Dostopno na: http://home.izum.si/cobiss/oz/HTML/OZ_2015_1_final/index.html#24 [ 22. 2. 2018].

DORNIK, E., 2016. COBIB.SI: prirast bibliografskih zapisov v letu 2015. Organizacija znanja [online], 21(2), pp. 77–84. Dostopno na: http://home.izum.si/cobiss/oz/HTML/OZ_2016_2_final/index.html#18 [22. 2. 2018].

DORNIK, E. 2017. COBIB.SI: prirast bibliografskih zapisov v letu 2016. Organizacija znanja [online], 22 (1–2), pp. 27–33. Dostopno na: http://home.izum.si/cobiss/oz/HTML/OZ_2017_1_2_final/30/index.html [30. 3. 2018].

ROŽMAN, A. 2015. Organizacija tedna: Petek – slab začetek, dolg ponedeljek in produktivna sreda. Dnevnik [online], 12. 12. 2015. Dostopno na: https://www.dnevnik.si/1042726479 [16. 3. 2018].