Tutorji bibliotekarji vas naučijo ločiti zrno od plev

Informacijska pismenost je ena od ključnih dejavnikov uspešnega študija, zato knjižnice kot informacijska središča iskanja, pridobivanja in posredovanja informacij razvijajo različne strategije informacijskega opismenjevanja študentov. V Univerzitetni knjižnici Maribor (UKM) smo na takšen način pripravili program Tutor bibliotekar (Šrot, 2017).

Informacijsko opismenjevanje študentov Pedagoške fakultete UM (foto: arhiv UKM).
Informacijsko opismenjevanje študentov Pedagoške fakultete UM (foto: arhiv UKM).

Cilj programa Tutor bibliotekar je seznaniti študente (in ostale uporabnike knjižnice) s celotno ponudbo knjižničnih storitev ter z možnostmi razreševanja informacijskih problemov na začetku študija (vstopno tutorstvo), med njim (vsebinsko tutorstvo) ter ob njegovem zaključevanju (izstopno tutorstvo).

Vstopno tutorstvo zajema dva večja projekta:

  • Uvajalni teden za bruce je program aktivnosti, ki je namenjen manjšim skupinam in posameznikom. Obsega predstavitev knjižničnih storitev in prostorov za samostojno in skupinsko delo, dostop do informacij o vpisu, izposoji, vračanju, podaljšanju in rezervaciji gradiva, predstavitev prostorov za samostojno in skupinsko delo idr. Predstavitve so informativnega značaja in potekajo v dogovoru z akterji, ki pri izobraževalnem procesu sodelujejo (tutorji študenti in tutorji profesorji).
  • Študentski oktober v UKM je najobsežnejši projekt, izveden v sodelovanju s Študentskim svetom UM (ŠSUM), Študentsko organizacijo UM (ŠOUM), Klubom mariborskih študentov (KMŠ) in UKM. Njegov osrednji namen je nagovoriti študente k uporabi knjižnice z izvedbo raznolikih dogodkov: od osrednjega predavanja, tržnice odpisanega gradiva, predstavitve knjižnice in njenih storitev z zornega kota študentov in ostalih uporabnikov knjižnice, šahovskega turnirja, glasbenega in/ali literarnega nastopa ter dogodka s promocijskim ali idejnim sporočilom (skupaj).
Srot_2018_1
Glasbeno literarni nastop skupine Mi2 (foto: Miha Žižek, UKM)

Vsebinsko tutorstvo ponuja izobraževanja, ki so za študente in zaposlene na Univerzi v Mariboru (UM) brezplačna. Ob udeležbi na katerem koli modulu prejmejo udeleženci potrdilo o neformalnem izobraževanju z vpisom v e-Nefiks! (http://www.nefiks.si/). Oblikovali smo naslednje sklope izobraževanj:

  • Osnove informacijskega opismenjevanja vključujejo individualna in skupinska izobraževanja. Študente seznanimo s storitvami in dejavnostjo knjižnice. Pri informiranju upoštevamo smer študija in želje obiskovalcev, informacije so kratke in jedrnate.
  • Iskanje, vrednotenje in etična raba študijskih virov in literature. Moduli vključujejo uporabo podatkovnih zbirk in paketov e-časopisov pri študiju in raziskovanju ter informacije o uporabi osebne bibliografske zbirke EndNote, ki uporabnikom olajša dokumentiranje (tako v besedilu kot v seznamu literature). Izobraževanja izvajajo tutorji bibliotekarji (http://www.ukm.um.si/strokovni-sodelavci) v sodelovanju z izvajalci študijskih programov.
  • Znanstveno komuniciranje zajema module o poznavanju načel znanstvenega publiciranja, vrednotenja bibliografij, odprtega dostopa do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov. Izvajamo jih za visokošolske učitelje, raziskovalce in strokovne delavce UM, za organizirane skupine absolventov idr.
  • Uporaba IKT tehnologije pri študiju in raziskovanju obsega module o iskanju informacij v združevalnem iskalniku UM:NIK, uporabo spletnega kataloga COBISS+ in mCOBISS, iskanje revij in člankov s pomočjo aplikacije BrowZine idr. V okviru serije predavanj S klikom do znanja predstavimo uporabo podatkovnih zbirk in paketov e-časopisov ter osebne bibliografske zbirke EndNote in ne nazadnje tudi uporabo tablic, mikrofilma, mikrofiša, skenerja itd.
Študenti predšolske vzgoje, mCOBISS (foto: arhiv UKM)
Študenti predšolske vzgoje, mCOBISS (foto: arhiv UKM)

Izstopno tutorstvo zajema različna vabljena predavanja, sodelujemo pa tudi s Kariernim centrom UM (https://kc.um.si/).

Večja stopnja informacijske pismenosti je eden izmed najpomembnejših ciljev za oblikovanje UKM kot učnega centra univerze. S programom Tutor bibliotekar uvajamo permanentno vlogo bibliotekarja tutorja v izobraževalnem procesu univerze. V letu 2016/2017 smo zabeležili že 6194 udeležencev izobraževanj (Samoevalvacijsko, 2018).

Tudi vas vabimo, da obiščete našo spletno stran in izberite storitev po vaši meri (http://www.ukm.um.si/izobra-evanje-uporabnikov). Več informacij dobite tudi v Raziskovalnih vodičih UKM (http://libguides.ukm.um.si/prf.php?account_id=120969) in v Moodle UM, UKM: Informiranje o izobraževanjih iz knjižnično informacijskega področja (https://estudij.um.si/course/view.php?id=18162).

Prispevek pripravila: Kristina Šrot

Viri:

Samoevalvacijo poročilo UKM 2016/2017 (2018). Maribor: UKM. Dostopno na: http://www.ukm.um.si/sites/default/files/u6/samoevalvacijsko_porocilo_ukm_16_17_koku.pdf [11. 5. 2018]

Šrot, K. (2017). Tutor bibliotekar. Maribor: UKM. (interni dokument).