Slovenski normativni zapisi za osebna imena v VIAF

Servis VIAF (Virtual International Authority File) združuje normativne zapise različnih knjižnic na globalnem nivoju. V servisu VIAF so normativni zapisi za osebna imena, korporacije, geografska imena, dela in pojavne oblike. Pri tem sodeluje okrog 50 organizacij, predvsem nacionalnih knjižnic, iz 40 držav. Oktobra 2018 se jim je pridružila tudi Slovenija, ko sta IZUM in NUK z OCLC podpisala pogodbo o sodelovanju.

viaf_naslovna

 

Kot člani servisa VIAF smo novembra 2018 poslali 61.360 normativnih zapisov za osebna imena iz baze CONOR.SI z 1.992.349 pripadajočimi bibliografskimi zapisi iz baze COBIB.SI, ker se v VIAF-u normativni zapisi združujejo poleg primerjave osebnega imena, letnic in drugih dodatkov k imenu tudi po bibliografskih podatkih. Slovenski zapisi se v VIAF-u prikazujejo v formatu MARC 21, z oznako NUK/COBISS.SI, Slovenia ter slovensko zastavo in kratico SIMACOB, ki ji sledi CONOR.SI-ID.

Izbor zapisov

Zakaj smo poslali samo 61.360 normativnih zapisov, če vemo, da je bilo novembra 2018 v bazi CONOR.SI okrog 1.233.000 zapisov? Po pogodbi lahko v VIAF pošiljamo samo zapise s sprejeto obliko normativne točke dostopa (po starem: značnice). Zato smo izbor normativnih zapisov v bazi CONOR.SI pripravili na osnovi štirih kriterijev, ki določajo, da mora normativni zapis glede na format za normativne zapise (COMARC/A) vsebovati naslednje podatke:

Analiza zapisov je pokazala, da je kar 190.000 normativnih zapisov ustrezalo merilom podpolj 001c – Vrsta entitete, 100b – Koda za status normativne točke dostopa in 120b – Razlikovano ali nerazlikovano osebno ime, a so imeli v podpolju 001a – Status zapisa vpisano kodo nnov zapis. Te zapise bi katalogizatorji med redakcijo morali še dokončno preveriti ter s kodo cpopravljen zapis v podpolju 001a – Status zapisa potrditi, da je zapis brez slovničnih in vsebinskih napak. Nadaljnja analiza je namreč pokazala, da v bazi CONOR.SI obstaja le 6 % normativnih zapisov, ki ustrezajo vsem danim merilom.

Zaradi večje zanesljivosti združevanja zapisov v VIAF-u smo nato na osnovi bibliografskih zapisov v bazi COBIB.SI izločili normativne zapise za avtorje, ki imajo bibliografske zapise samo za polpublicirana dela (diplomska dela na različnih stopnjah izobraževanja, magistrska dela ali seminarske naloge), in zapise za avtorje brez bibliografskih zapisov. V končni izbor smo dobili samo 5 % vseh normativnih zapisov za osebna imena v CONOR.SI in z njimi zajeli kar 38 % bibliografskih zapisov iz baze COBIB.SI.

Prikaz zapisov v VIAF-u

V VIAF-u se normativni zapisi različnih ustanov združujejo v skupke (angl. clusters). V skupku za Franceta Prešerna je kar pet različnih normativnih oblik (slika 1), ker je namen VIAF-a, da ohrani izvorne verzije normativnih zapisov v različnih jezikih, pisavah in črkovanjih. Prva oblika je z letnicami (med njimi je tudi zapis iz CONOR.SI), druga brez letnic, četrta v cirilici, ker gre za zapis iz ruske nacionalne knjižnice, in peta z drugačnim črkovanjem priimka (Prešern). Posebnost je tretja oblika, ki ne izvira iz knjižničnega okolja in pri kateri se osebno ime izpiše v naravnem vrstnem redu, dodan pa je tudi kratek opis delovanja osebe; ta oblika vodi do zapisa v bazi Wikidata, tj. baza s strukturiranimi podatki iz Wikipedije.

Preseren

Slika 1: Skupek za osebno ime France Prešeren v VIAF-u

Vpis povratnih podatkov v bazo podatkov CONOR.SI

V VIAF so bili vpisani vsi poslani normativni zapisi, skoraj polovica (29.712 zapisov) pa je pridobila identifikator ISNI (International Standard Name Identifier). V bazo podatkov CONOR.SI smo 18. maja 2019 v tiste zapise, ki so bili vpisani v VIAF, vpisali povratne podatke: VIAF ID v polje 035 – Kontrolne številke zapisov iz drugih sistemov in ISNI v polje 010 – Mednarodni standardni identifikator imen (ISNI). Prikaz obeh identifikatorjev s povezavo na oba servisa je omogočen v bazi podatkov CONOR.SI v novi verziji COBISS+ (slika 2).

Katalogizorji v normativnih zapisih v bazi CONOR.SI programsko vpisanega identifikatorja VIAF ID ne popravljajo ali brišejo. Medtem ko podatek v podpolju 010 – Mednarodni standardni identifikator imen (ISNI), ki se nanaša na podatek v polju 200 – Normativna točka dostopa – osebno ime, spremenijo le, če ugotovijo, da je napačen.

isni_viaf

Slika 2: Prikaz identifikatorjev VIAF ID in ISNI za Draga Jančarja v bazi CONOR.SI v COBISS+

Kaj lahko naredimo katalogizatorji?

V VIAF bomo zapise pošiljali enkrat letno, in sicer redigirane in nove normativne zapise za osebna imena, v bodoče pa tudi zapise za korporacije. Čeprav je bil vpis v VIAF uspešen, je analiza vpisa pokazala tri vrste napak:

 • napačno združeni zapisi VIAF že pred vpisom slovenskih zapisov,
 • napačna povezava normativnih zapisov z bibliografskimi zapisi v COBIB.SI,
 • podvojeni normativni zapisi v CONOR.SI.

Za čim manjšo pojavnost zadnjih dveh napak katalogizatorjem priporočamo, da se:

 1. v bibliografskih zapisih v poljih 70X posebej preveri pravilnosti povezav za normativne zapise za osebna imena avtorjev; največ napak nastane zaradi povezav na soimenjake;
 2. vnese povezava na normativne zapise v tistih bibliografskih zapisih, pri katerih manjka podatek v podpolju 70X3 – Številka normativnega zapisa; v bazi podatkov COBIB.SI je namreč še 25 % bibliografskih zapisov, kjer polja 70X niso povezana z normativnimi zapisi za osebna imena; priporočamo, da v bibliografskih zapisih slovenske avtorje povežemo z normativnimi zapisi (metoda Poveži z značnicami v bibliografskih zapisih, ki je opisana v priročniku COBISS3/Katalogizacija, pogl. 9.4.3);
 3. pri določanju normativne točke dostopa upoštevajo katalogizacijska pravila in navodila (gl. Značka), pri oblikovanju drugih delov normativnega zapisa pa navodila v priročniku o formatu COMARC/A;
 4. ne kreira več zapisov za isto osebo, tj. dvojnikov (gl. Tehnike iskanja v CONOR.SI pri kreiranju zapisov za osebna imena avtorjev);
 5. polni normativni zapis kreira vsakič, kadar znamo določiti enotno točko dostopa in smo zbrali dovolj podatkov o osebnem imenu;
 6. v normativnem zapisu navedejo vse variantne oblike osebnega imena (polje 400), ki se pojavijo v virih z zapisi v COBIB.SI;
 7. zapise obogati tudi z javno dosegljivimi podatki o biografiji in delovanju osebe (polje 340), ki jih lahko preverimo v slovenskih virih ali pri avtorju;
 8. zapise lahko obogatimo tudi z dodatnimi informacijami v drugih poljih, npr. v polju 856 lahko navedemo slovenske spletne biografske leksikone, npr. Štajerci.si, kot to že delajo v Mariborski knjižnici (slika 3);
 9. pri preverjenem normativnem zapisu navedejo vse ustrezne kode, zlasti pa tiste, na katerih temelji izbor zapisov za VIAF; to so:
  • 001a=c – popravljen zapis,
  • 001c=a – osebno ime,
  • 100b= a – sprejeta,
  • 120b=a – razlikovano osebno ime.

Slika 3: Biografski podatki za Zoro Janžekovič na portalu Štajerci.si in povezava na portal v normativnem zapisu

Več informacij o projektu vpisa normativnih zapisov v VIAF lahko preberete v zadnji številki OZ-a (10.3359/oz1812011).

Prispevek pripravila: Andreja Kranjc Vobovnik

Priporočena literatura: