Biografski podatki o osebi v prevzetih normativnih zapisih

Opombe v bloku 3XX po formatu za normativne podatke COMARC/A so namenjene javnemu prikazu uporabnikom, ki do normativne baze podatkov CONOR.SI dostopajo prek skupnega kataloga slovenskih knjižnic COBISS+ (gl. sliko 1). Opombe moramo vnesti v obliki, ki je primerna za javni prikaz podatkov v slovenskem okolju. Zato:

  • opombe morajo biti v slovenskem jeziku,
  • pomen opomb mora biti nedvoumen, jasen in razumljiv,
  • opombe morajo biti v ustrezni slogovni obliki ter pravopisno in slovnično pravilne.

Slika 1: Uporabniški format normativnega zapisa v COBISS+ za osebo Ivana Kobilica

Podatke o osebnem imenu in osebi jemljemo iz javno dostopnih, zanesljivih in preverljivih virov. Te opombe niso obvezne, vendar pa so priporočljive, še posebej pri slovenskih avtorjih, saj imamo več dosegljivih in preverjenih informacij. Opombe v bloku 3XX se uporabljajo za vnos podatkov o biografiji in delovanju osebe ter za dodatne informacije o točkah dostopa (npr. pojasnitev odnosa med normativno točko dostopa in variantnimi/sorodnimi točkami dostopa). Tovrstni podatki so uporabniku v pomoč pri identifikaciji in razlikovanju avtorjev.

Zaradi hitrejšega in lažjega dela lahko katalogizatorji v bazo CONOR.SI prevzemajo normativne zapise iz baze podatkov LC/NAF – Library of Congress/NACO Authority File. Postopek prevzemanja normativnih zapisov iz baze LC/NAF je opisan v priročniku COBISS3/Katalogizacija, pogl. 9.7, v pomoč pa so tudi Navodila za prevzemanje normativnih zapisov iz baze podatkov LC/NAF.

Opažamo, da se pri prevzemanju normativnih zapisov iz baze LC/NAF v polju 340, kjer navedemo opombo o biografiji in delovanju osebe, pogosto ohrani prvotna opomba v angleščini, opombe v angleščini pa niso primerne za slovensko okolje.

Polje 340 ‒ Opomba o biografiji in delovanju

Polje 340 ‒ Opomba o biografiji in delovanju uporabljamo za vnos podatkov o biografiji, zgodovini in/ali dejavnosti osebe. V polje lahko podatke vnašajo katalogizatorji s pooblastilom za kreiranje in urejanje polnih normativnih zapisov za osebna imena (CAT_NEWPN) kot tudi katalogizatorji brez tega pooblastila.

V zapisih LC/NAF se pri konverziji polja 372, 373, 374 in 678 iz MARC 21 Format for Authority Data, ki vsebujejo biografske podatke o osebi, pretvorijo v polje 340 formata COMARC/A, kjer se ohrani prvotno besedilo v angleščini. V IZUM-u smo septembra 2019 dopolnili konverzijo v polje 340. Po novem se vsebina vseh podpolj a posameznega polja 372, 373, 374 prenese v eno podpolje a posameznega polja 340, na začetku katerega se generira uvodna fraza v slovenščini glede na ime polja.

Podpolje 372a ‒ Field of Activity v MARC 21 vsebuje podatke o področju delovanja, v katerem oseba deluje ali je delovala. Vsebina vseh podpolj a posameznega polja 372 formata MARC 21 se prenese v eno podpolje a posameznega polja 340, na začetku katerega se generira uvodna fraza v slovenščini “Področje delovanja:” (gl. sliko 2).

Podpolje 373a ‒ Associated Group v MARC 21 vsebuje podatke o skupini, instituciji, organizaciji, združenju itd., s katero je oseba povezana. Lahko je tudi skupina, ki ji oseba pripada ali ji je pripadala, tako da je (bila) v njej zaposlena, vanjo včlanjena ali ji pripada prek kulturne identitete. Vsebina vseh podpolj a posameznega polja 373 formata MARC 21 se prenese v eno podpolje a posameznega polja 340, na začetku katerega se generira uvodna fraza v slovenščini “Institucija:” (gl. sliko 2).

Podpolje 374a ‒ Occupation vsebuje podatke o izobrazbi ali poklicu, v katerem oseba dela ali je delala. Vsebina vseh podpolj a posameznega polja 374 formata MARC 21 se prenese v eno podpolje a posameznega polja 340, na začetku katerega se generira uvodna fraza v slovenščini: “Poklic:” (gl. sliko 2).

Vsa polja 372, 373 in 374 v MARC 21 Format for Authority Data vsebujejo podpolji s ‒ Start Period (Začetek) in t ‒ End Period (Konec), kamor se vnašajo datumi, ki označujejo časovno trajanje vezano na podatek v podpolju a. Če polje vsebuje obe podpolji s in t, se v podpolje 340a za besedilom preneseta oba datuma z vezajem (npr. Poklic: Canons, Cathedral, collegiate, etc., 1973-1982). Če v polju obstaja samo podpolje s, se v podpolje 340a za besedilom prenese datum z odprtim vezajem (npr. Institucija: Butler High School (Butler, Ind.), 1957-). Če pa v polju obstaja samo podpolje t, potem se v podpolje 340a za besedilo prenesejo štirje vprašaji “????” s stičnim vezajem in datumom (npr. Institucija: University of Western Ontario, ????‑1984).

Slika 2: Polje 340 po konverziji iz formata MARC 21 v format COMARC/A

Polje 678 ‒ Biographical or Historical Data vsebuje podpolje a s kratkim zgoščenim opisom biografskih ali zgodovinskih podatkov o osebi v obliki stavka, ki se v podpolje 340a prenese brez generirane uvodne fraze. Npr. v zapisu za osebo Louis G. Keith je izpolnjeno polje 678 z vsebino: Louis G. Keith, M.D. is an associate professor of obstetrics and gynecology at Chicago Medical School, Cook County, Illinois.

Popravljanje oz. dopolnjevanje prevzetega zapisa

Po konverziji se besedilo v polju oz. poljih 340 ohrani v angleščini. Pri popravljanju oz. dopolnjevanju takih zapisov je treba tovrstne podatke brisati ali jih prevesti v slovenščino z izjemo uradnih imen organizacij, institucij ipd., ki jih pustimo v izvirnem jeziku.

Pri popravljanju oz. dopolnjevanju prevzetega zapisa katalogizator presodi, ali:

  • prenesene opombe v polju oz. poljih 340 obdrži v celoti, delno ali pa jih izbriše,
  • prenesene opombe glede na njihovo podobno vsebino v poljih 340 združi oz. raznovrstno vsebino razdruži,
  • zapis dopolni še z lastnimi opombami.
Poglejmo si nekaj primerov:
1) Združevanje podatkov

Prevzeli smo zapis za osebo Johnson, George Malcolm, 1961-. Podatke o njem smo našli tudi na spletni strani univerze, kjer je zaposlen. Leta 1984 je pridobil diplomo iz anglistike in psihologije na University of Western Ontario. Doktoriral je na McMaster University. Od leta 1991 je profesor angleščine na University College of the Cariboo v Kamloopsu, ki je kasneje postala Thompson Rivers University. Njegovo raziskovalno področje je angleška književnost 19. in 20. stoletja. Je tudi urednik različnih del o angleški književnosti.

Opombe o njegovem poklicu in institucijah, s katerimi je povezan, smo združili v eno polje 340. Obdržali smo podatke o poklicu (College teachers, Editors) in jih prevedli v slovenščino. Sami smo dodali, da je po poklicu tudi psiholog (podatek smo našli na njegovi spletni strani), dodali smo tudi podatek o njegovi nacionalnosti. Podatek o organizacijah, na katerih je končal študij, smo izpustili.

2) Združevanje in dodajanje podatkov

Prevzeli smo zapis za osebo Katerino Perrou. Podatke o njej smo našli tudi na spletni strani njenega podjetja. Po izobrazbi je pravnica, deluje tudi kot davčna svetovalka, ukvarja se s področjem davkov, natančneje dvojno obdavčevanje. Podiplomski študij prava je končala v Grčiji na univerzi v Atenah ‒ Panepistēmio Athēnōn in doktorirala na univerzi v Veliki Britaniji ‒ University of London, Institute of Advanced Legal Studies.

Opombi o njenem poklicu in področju delovanja smo združili v eno polje 340. Obdržali smo podatke o poklicu in o področju delovanja (Law teachers, Tax consultants, Double taxation) in jih prevedli v slovenščino. Sami smo dodali opombo, da je pravnica. Podatek o organizacijah, na katerih je končala podiplomski študij in doktorirala, smo izpustili.

3) Brisanje in preoblikovanje podatkov


Prevzeli smo zapis za osebo Hunt, Caroline Rose. Podatke o njej smo poiskali tudi na spletu. Prvo polje 340 smo izbrisali, ker se isti podatki ponovijo v drugem polju 340. Besedilo drugega polja 340 smo prevedli v slovenščino, oblikovali opombo brez imena osebe in izbrisali povezavo, saj je ta podatek že naveden v polju 856 – Elektronska lokacija in dostop.

Prispevek pripravila: mag. Jelka Kos