Spremljanje prirasta bibliografskih zapisov v COBIB.SI: 2017–2019

V iskanju odgovora na vprašanje: »Koliko zapisov dnevno kreirajo slovenski knjižničarji v vzajemni bazi COBIB.SI?« smo leta 2014 začeli spremljati dnevni prirast bibliografskih zapisov in najbolj produktivne dneve v mesecu ter najbolj produktivne mesece v letu. Podatki so običajno zbrani na prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec, vključeni pa so vsi dnevi leta. Povzetek kratkih analiz, ki sledi, se nanaša na število prirasta bibliografskih zapisov, ki so jih kreirali katalogizatorji. Prav tako na naši Facebook strani mesečno objavljamo prirast za pretekli mesec in obveščamo javnost o pomembnem prispevku slovenskih katalogizatorjev v sistemu COBISS.

Podatke o prirastu bibliografskih zapisov v COBIB.SI za leta od 2014 do 2016 smo na tem mestu že predstavili in podrobneje objavili (Dornik, 2015; 2016; 2017; 2018; 2019a; 2019b), tokrat predstavljamo obdobje 2017–2019. Podatke za leta 2019 objavljamo prvič.

Mesečni in dnevni prirast

Trend razkriva sezonsko komponento prirasta, prisotnih pa je tudi nekaj naključnih komponent, ki so vplivale na odstopanja (slika 1). Po številu letnega prirasta bibliografskih zapisov po mesecih so v letu 2017 vodilni trije meseci: marec, januar in oktober; v letu 2018: oktober, november in december; v letu 2019 pa si meseci glede na prirast (padajoče) sledijo: november, oktober in januar.

Pričakovali smo, da bo v opazovanih letih avgust mesec z najmanjšim mesečnim prirastom bibliografskih zapisov, saj je to mesec letnih dopustov, a je v letu 2018 to februar, ki mu sledi avgust.

Slika 1: Trend prirasta bibliografskih zapisov COBIB.SI 2017–2019

V prvem trimesečju leta 2017 je bilo kreiranih 27,4 % bibliografskih zapisov, največ (n = 955) v sredo, 11. januarja. Tudi sicer je bilo največ zapisov v letu 2017 kreiranih ob sredah (20,3 %), ki ji tesno sledijo četrtki (20,3 %) (Dornik, 2019a). V letu 2017 sta bila le dva dela prosta dneva (5. 8. in 24. 12.), ko v COBIB.SI nismo zabeležili prirasta bibliografskih zapisov, kar dokazuje, kako živa je bibliografsko‑kataložna baza COBIB.SI.

Letni prirast, razdeljen na kvartale, pokaže, da je bil skupni prirast (v letu 2018) najvišji v zadnjem kvartalu (29,4 %), in sicer največ, 1.060 kreiranih bibliografskih zapisov na dan – četrtek, 6. 12. 2018. Tako smo prvič po letu 2016 zabeležili preseganje mejnika s kreiranimi več kot 1.000 zapisi na posamezen dan. Največ zapisov skupno in tudi na dan v tednu, je bilo kreiranih ob torkih. V letu 2018 ni dneva, ko ne bi bil kreiran vsaj en bibliografski zapis. V letu 2018 so zapise prispevali katalogizatorji s 583 uporabniškimi imeni iz 258 knjižnic.

V analizo za leto 2019 smo vključili 176.021 bibliografskih zapisov, ki so jih v COBIB.SI prispevali katalogizatorji. V zadnjem četrtletju leta 2019 je bilo kreiranih 28,7 % bibliografskih zapisov, v povprečju na dan 549 (s = 367). V delovnih dneh leta 2019 so katalogizatorji največ zapisov kreirali ob torkih, kar na letni ravni predstavlja 21,2 %. Ni dneva, da ne bi beležili prirasta. Mejnik 1.000 kreiranih zapisov na dan je bil presežen v torek, 26. 11. 2019 (n = 1.022) (slika 2).

Slika 2: Trendi 2017–2019

Prirast glede na bibliografski nivo

Pri spremljanju prirasta po bibliografskem nivoju smo v letu 2017 zabeležili največ kreiranih zapisov za monografske publikacije in sestavne dele, sledijo zapisi za izvedena dela (dogodke) ter zapisi za serijske publikacije idr. V letu 2018 smo zabeležili podoben delež prirasta gradiva po bibliografskem nivoju kot v letu 2017 in tako se večletni trend nadaljuje. Tudi trend prirasta po bibliografskem nivoju v letu 2019 ostaja podoben prejšnjima letoma (slika 3).V letu 2019 več kot polovica vseh zapisov pripada zapisom za monografske publikacije. Med monografskimi publikacijami je 6,7 % dostopnih na spletu (online). Med temi zapisi, ki imajo vpisan podatek o kodi za literarno vrsto, je največ romanov (npr.: kratka proza, družbeni roman, pravljice, detektivski roman idr.).

Slika 3: Bibliografski nivo zapisov kreiranih v 2017–2019

Prirast glede na državo izida

V 56,4 % zapisov za monografske publikacij je prvi podatek o državi izdaje Slovenija, npr. če je držav izdaj več. Navajamo prvih 15 držav, ki si sledijo po številu padajoče: Velika Britanija, Združene države Amerike, Nemčija, Italija, Hrvaška, Avstrija, Srbija, Francija, Švica, Madžarska, Nizozemska, Rusija, Poljska, Češka (slika 4) in druge …

Slika 4: Zemljevid držav izdaje monografskih publikacijiz zapisov kreiranih v 2019 (prvih 15 najpogostejših)

S pomočjo prikaza prirasta bibliografskih zapisov v COBIB.SI želimo ilustrirati, kako obsežno in pomembno je delo katalogizatorjev. Ne smemo pozabiti, da so bibliografski zapisi uporabljeni v sistemu COBISS za različne namene in potrebe, zato je kakovostno delo katalogizatorjev za celoten sistem izjemnega pomena.

Zahvala

Zahvala gre vsem katalogizatorjem, ki v sistemu aktivno in kakovostno opravljajo svoje delo.

Prispevek pripravila: dr. Ema Dornik

Reference: