Smernice za šolske knjižnice – slovenski prevod Iflinega dokumenta

V Institutu informacijskih znanosti (IZUM) smo ena od delovnih skupin tudi prevajalci in lektorji. Čeprav imamo veliko dela z večjezično dokumentacijo v sistemu COBISS in drugimi besedili, se ob tekočem delu lotimo tudi večjih prevajalskih izzivov. Tokrat smo ponosni na prevod dela IFLA – Smernice za šolske knjižnice (IFLA School Library Guidelines). Izvirnik v angleščini (gre za drugo, dopolnjeno izdajo) je bil izdan leta 2015, slovenski prevod pa je izšel oktobra 2019.

Izvirnik

Prvo izdajo smernic za šolske knjižnice je pripravila Sekcija za šolske knjižnice (School Libraries Section), ki se je takrat imenovala Sekcija za šolske knjižnice in centre virov (School Libraries and Resources Centres Section). Pri pripravi osnutka dopolnjene izdaje iz leta 2015 so sodelovali člani Stalnega odbora Ifline sekcije za šolske knjižnice (Standing Committee of the IFLA Section of School Libraries) in Izvršilnega odbora Mednarodnega združenja šolskih knjižničarjev (IASL, International Association of School Librarianship) ter številni drugi člani mednarodne skupnosti šolskih knjižničarjev, ki so bili pripravljeni deliti svoje znanje in izkušnje s tega področja. Priprava osnutka teh smernic je vključevala razpravo, debate in posvetovanje s številnimi ljudmi iz mnogih držav, v katerih je nivo razvitosti in uveljavljenosti šolskih knjižnic zelo različen.

Prevod

Delo Smernice za šolske knjižnice je precej obsežno, tako da je končni prevod pred strokovnim pregledom in redakcijo obsegal skoraj 105 prevajalskih strani besedila (1 prevajalsko stran predstavlja 1500 znakov brez presledkov). Pri prevajanju smo sodelovali Nataša Belšak, Miha Dajčman in Boštjan Kmetec. Za reševanje marsikatere prevajalske zagate je bilo timsko delo ključno. Kolikor je bilo le možno, smo sproti, po elektronski pošti ali osebno, uskladili prevod številnih izrazov. Pri delu je bil zelo koristen internet, brez katerega si prevajanja praktično ni več mogoče zamisliti. Med drugim  smo uporabljali  Bibliotekarski terminološki slovar, Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije, Dictionary for library and information science itd.

http://old.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice/v2/Images/upload/slike/Posebna_slika1.png

Pri razumevanju angleškega besedila nam je prišel prav tudi ODLIS – Online Dictionary for Library and Information Science (Spletni slovar za knjižnično in informacijsko znanost).

Na koncu smo poiskali rešitve za prevajalske zagate, ki so ostale še nerešene, in zagotovili doslednost – zlasti pri prevajanju strokovnih izrazov, saj smo se zavedali pomena, ki ga ima besedilo za šolske knjižnice, in smo si zelo prizadevali, da bi bil prevod čim bolj kakovosten. Sestavni del Smernic je glosar, ki temelji na predlogih pregledovalcev in sodelavcev pri pripravi angleškega izvirnika, v njem pa so podrobneje opredeljeni nekateri izrazi iz besedila.

Strokovni pregled

Prevod je romal še v strokovni pregled in redakcijo. Pri strokovnem pregledu in redakciji tega zahtevnega in obsežnega besedila smo sodelovali Stanislav Bahor (Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana), Urša Bajda (Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije), Sabina Fras Popović in Irena Sešek (Zveza bibliotekarskih društev Slovenije) ter Nataša Belšak (IZUM). Jezikovni pregled je opravila Nataša Pišek. Prevod Smernic je izšel s podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Vsebina in cilji Smernic

Smernice naj bi šolskim knjižničarjem pomagale pri izboljševanju in razvoju šolskih knjižnic. Prav tako naj bi jim bile v pomoč pri prepoznavanju pomena šolskih knjižnic za razvoj celotne družbe. Predstavljajo kompromis med tem, kar si šolski knjižničarji prizadevajo doseči, in tem, kar lahko pričakujemo, da bodo dosegli. Cilj šolskih knjižnic je, da bi učenci postali informacijsko pismeni, odgovorni in etično ozaveščeni posamezniki, kar seveda ni preprosto. Šolske knjižnice se morajo odzivati na potrebe celotne šolske skupnosti v spreminjajočem se informacijskem okolju. Celo v državah, kjer knjižnicam ponujajo zadostna finančna sredstva in podporo, to ni preprosto.

Ifline Smernice za šolske knjižnice med drugim obravnavajo kadrovanje v šolskih knjižnicah, izobraževalne programe, evalvacijo šolskih knjižnic, izgradnjo in vzdrževanje zbirke knjižničnega gradiva.

V slovenskem prevodu Iflinih Smernic za šolske knjižnice so v dodatku z naslovom Slovenska šolska knjižnica v praksi, teoriji in zakonodaji dodane še štiri priloge, v katerih je prikazana specifika šolskih knjižnic v Sloveniji. V prvi prilogi so zbrani zakoni (navedeni so posamezni členi) in podzakonski akti (navedena so posamezna določila), ki urejajo to področje v Sloveniji. Druga priloga predstavlja formalno izobraževanje na oddelku za bibliotekarstvo in program izpopolnjevanja šolskih knjižničarjev. V tretji prilogi je predstavljeno delovanje Sekcije za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, v četrti  pa prizadevanja Sekcije šolskih knjižničarjev pri Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ).

Objava

Prevod Smernic za šolske knjižnice sta na svojih spletnih straneh objavili ZBDS in IFLA (med drugimi prevodi v različnih jezikih).

Prispevek pripravila: Nataša Belšak