Tehnike iskanja v CONOR.SI pri kreiranju normativnih zapisov za imena korporacij

Leta 2018 je bila uvedena normativna kontrola za imena korporacij v COBISS.SI. Da preprečimo kreiranje podvojenih normativnih zapisov za imena korporacij, moramo pred kreiranjem novega normativnega zapisa temeljito preveriti, ali za korporacijo v CONOR.SI obstaja ustrezni zapis. Tako kot smo predstavili Tehnike iskanja v CONOR.SI pri kreiranju normativnih zapisov za osebna imena avtorjev, smo tudi za imena korporacij pripravili povzetek tehnik iskanja s primeri v iskalniku CONOR.SI, ki so lahko katalogizatorjem v pomoč pri iskanju zapisov za imena korporacij.

Iskalnik v CONOR.SI

Imena korporacij v iskalniku CONOR.SI (slika 1) iščemo z iskalnima indeksoma CB in CH v ukaznem načinu iskanja ter z iskalnima poljema “Ime korporacije” in “Norm. točka dostopa – ime korporacije” v izbirnem načinu iskanja. Z iskalno predpono CB=, iskalno pripono /CB in iskalnim poljem “Ime korporacije” iščemo po imenih korporacije, ki se pojavljajo kot normativna, variantna ali sorodna točka dostopa (podpolja abcdefgh posameznega polja 210, 410 ali 510). Medtem pa s predpono CH= in z iskalnim poljem “Norm. točka dostopa – ime korporacije” iščemo samo po imenih korporacij, ki se pojavljajo kot normativne točke dostopa (podpolja abcdefgh polja 210).

Slika 1: Iskalnik v CONOR.SI

Kvalifikatorje, ki so dodani k imenu korporacije, iščemo z iskalnima indeksoma CP (kraj sestanka/dodatek k imenu korporacije) in MY (leto sestanka) ter z iskalnima poljema “Korporacija – dodatek k imenu” in “Leto sestanka” v izbirnem načinu iskanja. S predpono CP=, pripono /CP in z iskalnim poljem “Korporacija – dodatek k imenu” iščemo po podpoljih 210ce, 410ce ali 510ce, s predpono MY=, s pripono /MY in z iskalnim poljem “Leto sestanka” pa iščemo po podpoljih 210f, 410f ali 510f.

Imena korporacij je možno iskati frazno ali besedno. Pri fraznem iskanju moramo natančno vnesti frazo v takšni obliki, kot je navedena v indeksu. Pri besednem iskanju pa iskalnik išče po posameznih besedah, ki so kjer koli v indeksu, ne nujno skupaj kot besedna zveza ali v takem zaporedju, kot smo jih navedli v iskalni zahtevi.

Frazno iskanje

Iskanje s predponama CB= in CH= ter iskalnima poljema “Ime korporacije” in “Norm. točka dostopa – ime korporacije” je frazno. Podpolja posameznega polja se indeksirajo kot ena skupna fraza. Zato moramo iskalni izraz pri iskanju z zgoraj navedenimi iskalnimi indeksi vpisati kot točko dostopa v celoti s predpisanim ločili po ISBD ali pa krajšati iskalni izraz z znakom “*”.

Besedno iskanje

Imena korporacij je možno iskati tudi besedno po ključnih besedah. Kadar iščemo po ključnih besedah, lahko opustimo predpono KW= oz. /KW (slika 2). V iskalni zahtevi lahko navedemo samo iskalne pojme, ločene s presledkom. Če iščemo po več ključnih besedah hkrati in med njimi ne vpišemo nobenega operatorja, se med posameznimi pojmi programsko upošteva operator AND. Če želimo iskati z drugimi operatorji, kot so OR, NOT in NEAR, jih moramo vpisati sami.

Pri iskanju po ključnih besedah moramo upoštevati, da iskalnik ne išče samo po poljih za točke dostopa (polja 210, 410 in 510), ampak tudi po nekaterih poljih za opombe, namenjenih uporabnikom (podpolja 300a, 330a in 340a), in po nekaterih poljih za opombe, namenjenih samo katalogizatorjem (podpolji 820a in 830a). Primer takšnega iskanja je iskanje po ključnih besedah po imenu korporacije Kranjski deželni muzej (slika 2). Med rezultati iskanja so npr. tudi zapisi, ki imajo vse iskane besede navedene v polju 830. Če želimo priklicati samo zapise z iskano točko dostopa, omejimo iskanje samo na polja za točke dostopa, tako da uporabimo predpono CB=.

Slika 2: Primer iskanja korporacije Kranjski deželni muzej po ključnih besedah

Iskanje po ključnih besedah lahko dodatno omejimo s priponami /CB, /CP, /MY itd. Rezultat iskanja so zapisi, ki vsebujejo iskane posamezne besede kjer koli v podpoljih abcdefgh posameznega polja 210, 410, 510 (/CB) oz. 210ce, 410ce, 510ce (/CP) oz. 210f, 410f, 510f (/MY). Slika 3 prikazuje primer iskanja korporacije Kranjski deželni muzej. Rezultat iskanja je normativni zapis z normativno točko dostopa Kranjski deželni muzej (Ljubljana).

Slika 3: Primer iskanja korporacije Kranjski deželni muzej po ključnih besedah, ki smo ga omejili s pripono /CB

Iskanje s pripono /CB ne zagotavlja, da bodo v rezultatih iskanja vse iskane besede v isti točki dostopa. Ena iskana beseda je lahko na primer v polju 210, preostale pa v polju 410 ali 510 (slika 4).

Slika 4: primer iskanja korporacije Narodni muzej Slovenije po priponi /CB

Pregled pojmov

Pri iskanju imen lahko uporabimo tudi funkcijo pregled pojmov (slika 5). Ta omogoča, da vidimo seznam iskalnih pojmov, ki so trenutno v bazi podatkov. Kadar uporabimo to funkcijo, vnesemo začetek iskalne zahteve, lahko pa pustimo polje za vnos tudi prazno.

Primer iskanja korporacije Tovarna avtomobilov Maribor, ki je delovala med letoma 1946-1961:

Slika 5: Pregled pojmov

Diakritični znaki

Za razliko od iskanja v bibliografskih bazah moramo v CONOR.SI, kadar iščemo s predponama CB= in CH= ter iskalnima poljema “Ime korporacije” in “Norm. točka dostopa – ime korporacije”, natančno vnesti črke z diakritičnimi znaki. Če iščemo z zgoraj navedenima predponama in iskalnima poljema z iskalno zahtevo brez diakritičnih znakov, tj. z osnovnimi črkami, ne bomo našli iskane točke dostopa. Pri iskanju imen, ki vsebujejo različne diakritične znake, lahko uporabimo tudi funkcijo pregled pojmov. Tako se lahko prepričamo, da smo iskalni pojem, ki vsebuje črke z diakritičnimi znaki, pravilno zapisali. Kadar pa želimo iskati z osnovnimi črkami (brez diakritičnih znakov), uporabimo ukazni način iskanja s pripono /CB ali iskanje po ključnih besedah.

Omejevanje po vrsti entitete

Iskanje lahko omejimo po vrsti entitete. S pripono /PNR (001c = “a” – osebno ime) iskanje omejujemo na zapise za osebna imena, s pripono /CBR (001c = “b” – ime korporacije) pa na zapise za imena korporacij.

Rezultat iskanja z iskalno zahtevo (Freddie Mercury)/CBR je zapis za glasbeno skupino Queen, katere član je bil Freddie Mercury in je v zapisu naveden v polju 500 (slika 6). Rezultat iskanja z iskalno zahtevo (Freddie Mercury)/PNR je zapis za osebo Freddie Mercury (slika 7).

A screenshot of a social media postDescription automatically generated
Slika 6: Omejevanje po imenu korporacije

Slika 7: Omejevanje po imenu osebe

Iskanje normativnih zapisov za imena oseb in korporacij pri povezovanju z bibliografskim zapisom

Normativne zapise za imena oseb in korporacij lahko iščemo tudi neposredno pri kreiranju ali urejanju bibliografskega zapisa. V bibliografskem zapisu odpremo podpolje 7XX3 in vanj vpišemo iskalno zahtevo: poljubne besede iz točke dostopa (besedno iskanje) (slika 8) ali točko dostopa v narekovajih, pri čemer moramo frazo vpisati v celoti ali jo na koncu krajšati z znakom “*” (frazno iskanje) (slika 9).

Slika 8: Besedno iskanje točk dostopa v podpolju 7XX3 v bibliografskem zapisu
Slika 9: Frazno iskanje točk dostopa v podpolju 7XX3 v bibliografskem zapisu

Priporočila katalogizatorjem

Preden začnemo kreirati nov normativni zapis za ime korporacije, moramo temeljito preveriti, ali zapis že obstaja v bazi. Priporočamo, da pri iskanju v iskalniku CONOR.SI:

  • obvezno uporabimo tudi besedno iskanje (iskanje po ključnih besedah), s katerim lahko po posameznih besedah iz imena ali po različnih kombinacijah posameznih delov imena, npr. pri oblikah s skrajšano obliko imena, prikličemo morebitne druge oblike imena. Poleg tega lahko samo s tem iskanjem prikličemo oblike imena, ki v bazi vsebujejo črke z diakritičnimi znaki, tako da oblikujemo iskalno zahtevo brez vpisanih diakritičnih znakov – samo z osnovnimi črkami;
  • s predponama CB= in CH= ter z iskalnima poljema “Ime korporacije” in “Norm. točka dostopa – ime korporacije” iskalni izraz vedno krajšamo z znakom za krajšanje”*”;
  • s predponama CB= in CH= ter z iskalnima poljema “Ime korporacije” in “Norm. točka dostopa – ime korporacije” uporabimo tudi funkcijo pregled pojmov za priklic morebitnih drugih oblik imena, ki obstajajo v bazi (npr. skrajšane oblike imena);
  • imen, ki v bazi vsebujejo črke z diakritičnimi znaki, v iskalni zahtevi s predponama CB= in CH= ter z iskalnima poljema “Ime korporacije” in “Norm. točka dostopa – ime koporacije” natančno vnesemo diakritične znake.

Prispevek pripravila: mag. Jelka Kos